متن شعر

عیشی نبود چو عیش لولی و گدا

عیشی نبود چو عیش لولی و گدا
افکنده کله از سر و نعلین ز پا

پا بر سر جان نهاده، دل کرده فدا
بگذاشته از بهر یکی هر دو سرا

تعداد دفعات مشاهده: 347