متن شعر

دعا گویی است کار من بگویم تا نطق دارم

دعا گویی است کار من بگویم تا نطق دارم
به گرد شمع سمع تو دعاهاام همی​گردد
به دارالکتب حاجاتم درآ که بهر اصغایت
سرم در چرخ کی گنجد که سر بخشیده فضل است
چو شاخ بید اندیشه ز هر بادی اگر پیچد
 
قبول تو دعاها را بر آن باری چه حق دارم
از آن چون پر پروانه دعای محترق دارم
صحف فوق صحف دارم ورق زیر ورق دارم
دلم شاد است و می گوید غم رب الفلق دارم
چو بیخ سدره خضرا اصول متفق دارم
تعداد دفعات مشاهده: 108