متن شعر

آن بحر که موجش گهر انداز آید

آن بحر که موجش گهر انداز آید
در سینهٔ عاشقان به صد ناز آید

یک بار درآمد و مرا بیخود کرد
این بار گمم کند اگر باز آید

تعداد دفعات مشاهده: 185