متن شعر

زان روی که روز وصل آن در خوشاب

زان روی که روز وصل آن در خوشاب
در خواب شبی بر آتشم ریزد آب

با دل همه روزم این سؤالست و جواب
کاخر شبی آن روز ببینم در خواب

تعداد دفعات مشاهده: 265