متن شعر

لازم نبود که آنچه دولت باید

لازم نبود که آنچه دولت باید
نقش فلکی هم آنچنان بنماید

شاید که تو را چنانکه باید ناید
باید که تو را چنانکه آید شاید

تعداد دفعات مشاهده: 330