متن شعر

پدر گفتش زهی شهوت پرستی


پدر گفتش زهی شهوت پرستی
که از شهوت پرستی مست مستی


دل مردی که قید فرج باشد
همه نقد وجودش خرج باشد


ولی هر زن که او مردانه آمد
ازین شهوت بکل بیگانه آمد


چنان کان زن که از شوهر جدا شد
سر مردان درگاه خدا شد

تعداد دفعات مشاهده: 341