متن شعر

از چرخ که کامی به مرادم ننهاد

از چرخ که کامی به مرادم ننهاد
وز بخت که بندی ز امیدم نگشاد

پیروز شه طغان تکین دادم داد
پیروز شه طغان تکین باقی باد

تعداد دفعات مشاهده: 127