متن شعر

در دریایی که نه سر و نه پا داشت

در دریایی که نه سر و نه پا داشت
هر قطره از او تشنگییی پیدا داشت

هر قطره اگر چه جای در دریا داشت
اما هر یک هزار استسقا داشت

تعداد دفعات مشاهده: 187