متن شعر

من پری زاده​ام و خواب ندانم که کجا است

من پری زاده​ام و خواب ندانم که کجا است
چون دماغ است و سر استت مکن استیزه بخسب
خرج بی​دخل خدایی است ز دنیا مطلب
 
چونک شب گشت نخسپند که شب نوبت ما است
دخل و خرج است چنین شیوه و تدبیر سزا است
هر که را هست زهی بخت ندانم که که را است
تعداد دفعات مشاهده: 85