متن شعر

امید عیش مدار از جهان بوقلمون

امید عیش مدار از جهان بوقلمون
که هر دمش چو مخنث طبیعتان رنگیست

ولی تو سخت ازین غافلی که از هر رنگ
بسان مرد مخنث به دامنت ننگیست

تعداد دفعات مشاهده: 392