متن شعر

دل آن ماه نیز این فکر میکرد

دل آن ماه نیز این فکر میکرد
کزان عاشق به خواری ذکر میکرد

چو اندر کیسه اندک دید سیمش
به سنگ انداز هجران کرد بیمش

بگفت این نامه را تا: نقش بستند
نخستین زهر در شکر شکستند

تعداد دفعات مشاهده: 357