متن شعر

زان سوزد چشم تو زان ریزد آب

زان سوزد چشم تو زان ریزد آب
کاندر ابروت خفته بد مست و خراب


ابروی تو محراب و بسوزد به عذاب
هر مست که او بخسبد اندر محراب

تعداد دفعات مشاهده: 318