متن شعر

بگو به گوش کسانی که نور چشم منند

بگو به گوش کسانی که نور چشم منند
هزار توبه و سوگند بشکنند آن دم
چو یار مست خرابست و روز روز طرب
به گوش هوش بگفتم به آب روی برو
ز بس که خرقه گرو برد پیر باده فروش
بگیر مطرب جانی قنینه کانی
مقیم همچو نگین شو به حلقه عشاق
به جان جمله مردان که هر که عاشق نیست
به جان جمله جان​ها که هر کش آن جان نیست
خموش باش که گفتی از این سپیتر چیست
 
که باز نوبت آن شد که توبه​ها شکنند
که غمزه​های دلارام طبل حسن زنند
به غیر شنگی و مستی بیا بگو چه کنند
که این دم ار که قافی هم از بنت بکنند
کنون به کوی خرابات جمله بوالحسن اند
نواز تنتن تنتن که جمله بی​تو تنند
که غیر حلقه عشاق جمله ممتحنند
همه زنند به معنی ببین زنان چه زنند
همه تنند نگه کن فروتنان چه تنند
خسان سیاه گلیمند اگر چه یاسمنند
تعداد دفعات مشاهده: 275