متن شعر

ای سر مردان برگو برگو

ای سر مردان برگو برگو
ای مه باقی وی شه ساقی
قبله جمعی شعله شمعی
ای همه دستان ساقی مستان
هم همه دانی هم همه جانی
آب حیاتی شاخ نباتی
غم نپذیری خشم نگیری
خسرو شیرین بنشین بنشین
دل بشکفتی خیلی و گفتی
آن می صافی جام گزافی
یار ربابی هر چه که یابی
نی بستیزی نی بگریزی
 
وی شه میدان برگو برگو
جان سخن دان برگو برگو
قصه ایشان برگو برگو
راز گلستان برگو برگو
خواجه دیوان برگو برگو
نکته جانان برگو برگو
ای دل شادان برگو برگو
راه سپاهان برگو برگو
باز دو چندان برگو برگو
درده و خندان برگو برگو
حرمت ایمان برگو برگو
بی​سر و پایان برگو برگو
تعداد دفعات مشاهده: 59