متن شعر

غلامی میکنم تا زنده باشم

غلامی میکنم تا زنده باشم
بمیرم، همچنانت بنده باشم

مرا دم بعد ازین امیدواری
روان گردان، به امیدی که داری

تعداد دفعات مشاهده: 336