متن شعر

آرزوی بوسه شسته است از دلم پیغام تلخ

آرزوی بوسه شسته است از دلم پیغام تلخ
زان قناعت کرده ام از بوسه با دشنام تلخ

تعداد دفعات مشاهده: 224