متن شعر

معنی چو ز کل به جزو بیرون آید

معنی چو ز کل به جزو بیرون آید
هر جزوی از آن جزو دگرگون آید

تا کی گویی: «جزو ز کل آید»
«چون» نتوان گفت، از آن که بیچون آید

تعداد دفعات مشاهده: 191