متن شعر

حاشا! که کند دل به دگر جا منزل

حاشا! که کند دل به دگر جا منزل
او را ز رخ که گردد از عشق خجل

گردیده به کس در نگرد عیبی نیست
کو شاهد دیده است و او شاهد دل

تعداد دفعات مشاهده: 125