متن شعر

دل نزد تو است، اگر چه دوری ز برم

دل نزد تو است، اگر چه دوری ز برم
جویای توام، اگر نپرسی خبرم

خالی نشود خیالت از چشم ترم
در کوزه تو را بینم اگر آب خورم

تعداد دفعات مشاهده: 168