متن شعر

با گل گفتم شکوفه در خاک بخفت

با گل گفتم شکوفه در خاک بخفت
گل دیده پر آب کرد از باران گفت

آری نتوان گرفت با گیتی جفت
بنمای گلی که ریختن را نشکفت

تعداد دفعات مشاهده: 150