متن شعر

دل نیست که نور حق بر او تافته نیست

دل نیست که نور حق بر او تافته نیست
جان نیست که این حدیث دریافته نیست

آن قوم که دیبای یقین بافتهاند
دانند که این سخن فرا یافته نیست

تعداد دفعات مشاهده: 100