متن شعر

کار مرا چو او کند کار دگر چرا کنم

کار مرا چو او کند کار دگر چرا کنم
از گلزار چون روم جانب خار چون شوم
باده اگر چه می خورم عقل نرفت از سرم
چونک کمر ببسته​ام بهر چنان قمررخی
بر سر چرخ هفتمین نام زمین چرا برم
 
چونک چشیدم از لبش یاد شکر چرا کنم
از پی شب چو مرغ شب ترک سحر چرا کنم
مجلس چون بهشت را زیر و زبر چرا کنم
از پی هر ستاره گو ترک قمر چرا کنم
غیرت هر فرشته​ام ذکر بشر چرا کنم
تعداد دفعات مشاهده: 74