متن شعر

نه لایق کوی تست سیری که بود

نه لایق کوی تست سیری که بود
نه نیز موافقست خیری که بود

یک ذرّه خیال غیر، هرگز مگذار
کافسوس بود خیال غیری که بود

تعداد دفعات مشاهده: 131