متن شعر

هر بوی که از مشک و قرنفل شنوی

هر بوی که از مشک و قرنفل شنوی
از دولت آن زلف چو سنبل شنوی

چون نغمهٔ بلبل ز پی گل شنوی
گل گفته بود هر چه ز بلبل شنوی

تعداد دفعات مشاهده: 276