متن شعر

گفتی: «خطم از لبم جدا خواهد شد

گفتی: «خطم از لبم جدا خواهد شد
وین وعده که میدهم وفا خواهد شد»

طوطی لبت به شکّر و آب حیاة
منقار فرو برده کجا خواهد شد

تعداد دفعات مشاهده: 167