متن شعر

او را برنگ و بوی نگویم نظیر نیست


او را برنگ و بوی نگویم نظیر نیست
گلبن نظیر اوست ولی دلپذیر نیست


ما را نسیم کوی تو از خاک بر گرفت
خاشاک را به غیر صبا دستگیر نیست


گلبانگ نی اگر چه بود دلنشین ولی
آتش اثر چو ناله مرغ اسیر نیست


غافل مشو ز عمر که ساکن نمی شود
سیل عنان گسسته اقامت پذیر نیست


روی نکو به طینت ساقی نمی رسد
گل را صفای شبنم روشن ضمیر نیست


با عمر ساختیم ز دل مردگی رهی
ماتم رسیده را ز تحمل گزیر نیست

تعداد دفعات مشاهده: 272