متن شعر

ورا خواهم دگر یاری نخواهم

ورا خواهم دگر یاری نخواهم
تو را گر غیر او یار دگر هست
بجز دیدار او بختی نجویم
چو بازان ساعد سلطان گزیدم
میان اهل دل جز دل نگنجد
ز من جزوی ستاند کل ببخشد
نه آن جزوم که غیر کل بود آن
 
چو گل را یافتم خاری نخواهم
برو آن جا که من باری نخواهم
به غیر کار او کاری نخواهم
چو کرکس بوی مرداری نخواهم
جز این دلدار دلداری نخواهم
از این به روز بازاری نخواهم
نخواهم غیر را آری نخواهم
تعداد دفعات مشاهده: 67