متن شعر

آخر بدمد صبح امید از شب من

آخر بدمد صبح امید از شب من
آخر نه به جایی برسد یارب من؟

یا در پایت فگند بینم سر خویش
یا بر لب تو نهاده بینم لب من

تعداد دفعات مشاهده: 120