متن شعر

بگذار که خویش را به خواری بکشم

بگذار که خویش را به خواری بکشم
مپسند که بار شرمساری بکشم

چون دوست به مرگ من به هر حال خوشست
من نیز به مرگ خود به هر حال خوشم

تعداد دفعات مشاهده: 264