متن شعر

این گل ز بر همنفسی می‌آید - شادی به دلم از او بسی می‌آید

این گل ز بر همنفسی می‌آید
شادی به دلم از او بسی می‌آید

پیوسته از آن روی کنم همدمی‌اش
کز رنگ وی‌ام بوی کسی می‌آید
تعداد دفعات مشاهده: 252