متن شعر

ماهم که رخش روشنی خور بگرفت - گرد خط او چشمهٔ کوثر بگرفت

ماهم که رخش روشنی خور بگرفت
گرد خط او چشمهٔ کوثر بگرفت

دلها همه در چاه زنخدان انداخت
وآنگه سر چاه را به عنبر بگرفت
تعداد دفعات مشاهده: 251