متن شعر

چو او باشد دل دلسوز ما را

چو او باشد دل دلسوز ما را
که خورشید ار فروشد ار برآمد
تو مادرمرده را شیون میاموز
مدوزان خرقه ما را مدران
همه کس بر عدو پیروز خواهد
همه کس بخت گنج اندوز جوید
 
چه باشد شب چه باشد روز ما را
بس است این جان جان افروز ما را
که استادست عشق آموز ما را
نشاید شیخ خرقه دوز ما را
جمال آن عدو پیروز ما را
ولیکن عشق رنج اندوز ما را
تعداد دفعات مشاهده: 65