متن شعر

صنما چنان لطیفی که به جان ما درآیی

صنما چنان لطیفی که به جان ما درآیی
تو جهان پاک داری نه وطن به خاک داری
تو لطیف و بی​نشانی ز نهان​ها نهانی
چو تو راست ای سلیمان همگی زبان مرغان
به جهان ملک تویی بس نکشد کمان تو کس
بخرام شمس تبریز که تو کیمیای حقی
 
صنما به حق لطفت که میان ما درآیی
چه شود اگر زمانی به جهان ما درآیی
بفروزد این نهانم چو نهان ما درآیی
تو به لب چه شهد بخشی چو زبان ما درآیی
بپرم چو تیر اگر تو به کمان ما درآیی
همه مس ما شود زر چو به کان ما درآیی
تعداد دفعات مشاهده: 63