متن شعر

پروانه به شمع گفت: ای در سر سوز

پروانه به شمع گفت: ای در سر سوز
هر لحظه مرا به شیوهٔ دیگر سوز

گر کارِ مرا هیچ سری پیدا نیست
پیداست سرِ کارِ تُرا کمتر سوز

تعداد دفعات مشاهده: 233