متن شعر

شد در همه آفاق عَلَم شیوهٔ ما

شد در همه آفاق عَلَم شیوهٔ ما
پُر شد ز وجود تاعدم شیوهٔ ما

چندان که به هر شیوه فرو مینگریم
هم شیوهٔ ما به است هم شیوهٔ ما

تعداد دفعات مشاهده: 109