متن شعر

سلطان منی سلطان منی

سلطان منی سلطان منی
در من بدمی من زنده شوم
نان بی​تو مرا زهرست نه نان
زهر از تو مرا پازهر شود
باغ و چمن و فردوس منی
هم شاه منی هم ماه منی
خاموش شدم شرحش تو بگو
 
و اندر دل و جان ایمان منی
یک جان چه بود صد جان منی
هم آب منی هم نان منی
قند و شکر ارزان منی
سرو و سمن خندان منی
هم لعل منی هم کان منی
زیرا به سخن برهان منی
تعداد دفعات مشاهده: 83