متن شعر

امروز سرکشان را عشقت جلوه کردن

امروز سرکشان را عشقت جلوه کردن
رو رو تو در گلستان بنگر به گل پرستان
نگذارد آن شکرخو بر ما ز ما یکی مو
دندان تو چو شد سست بر جاش دیگری رست
ای خصم شمس تبریز ای دزد راه و منکر
 
آورد بار دیگر یک یک ببسته گردن
یک لحظه سجده کردن یک لحظه باده خوردن
چون صوفیان جان را این است سر ستردن
می​دانک همچنین است بر مرد جان سپردن
می​باش در شکنجه از خویش و درفشردن
تعداد دفعات مشاهده: 159