متن شعر

جایی که درو نه شیب ونه بالا بود

جایی که درو نه شیب ونه بالا بود
نه جسم و جهت نه جنبشِ اجزا بود

هر چیز که جُست مردِ جوینده بسی
چون آنجا شد همه تمام آنجا بود

تعداد دفعات مشاهده: 181