متن شعر

ز عهد مهد تا پایان پیری

ز عهد مهد تا پایان پیری
ترا هر آنی ای فرزند حالیست

منت سربسته گویم تا بدانی
به‌حد خویش هر نقصی کمالیست

تعداد دفعات مشاهده: 274