متن شعر

جهان پادشاها خدایی تراست

جهان پادشاها خدایی تراست
از تا ابد پادشاهی تراست

تعداد دفعات مشاهده: 348