متن شعر

خبر کن ای ستاره یار ما را

خبر کن ای ستاره یار ما را
خبر کن آن طبیب عاشقان را
بگو شکرفروش شکرین را
اگر در سر بگردانی دل خود
پس اندر عشق دشمن کام گردم
اگر چه دشمن ما جان ندارد
اگر گل بر سرستت تا نشویی
بیا ای شمس تبریزی نیر
 
که دریابد دل خون خوار ما را
که تا شربت دهد بیمار ما را
که تا رونق دهد بازار ما را
نه دشمن بشنود اسرار ما را
که دشمن می​نپرسد کار ما را
بسوزان جان دشمن دار ما را
بیار و بشکفان گلزار ما را
بدان رخ نور ده دیدار ما را
تعداد دفعات مشاهده: 55