متن شعر

ای دل طمع از وصال جانان بگسل

ای دل طمع از وصال جانان بگسل
سررشتهٔ آرزو به دندان بگسل

زان پیش که بگسلند جان از تن تو
از بهر خدا علایق جان بگسل

تعداد دفعات مشاهده: 156