متن شعر

چو صبحدم خندیدی در بلا بندیدی

چو صبحدم خندیدی در بلا بندیدی
چه جامه​ها دردادی چه خرقه​ها دزدیدی
چه شعله​ها برکردی چه دیک​ها بپزیدی
ز عقل کل بگذشتی برون دل بدمیدی
اگر چه خود سرمستی دهان چرا بربستی
چه شاخه​ها افشاندی چه میوه​ها برچیدی
 
چو صیقلی غم​ها را ز آینه رندیدی
چه گوش​ها بگرفتی به عیش دان بکشیدی
چه جس​ها بگرفتی چه راه​ها پرسیدی
گشاد گلشن و باغی چو سرو تر نازیدی
قلم چرا بشکستی ورق چرا بدریدی
ترش چرا بنشستی چه طالب تهدیدی
تعداد دفعات مشاهده: 169