متن شعر

ای گوهر تو خلاصهٔ عالم گل

ای گوهر تو خلاصهٔ عالم گل
باد از تو دو قوم را دو معنی حاصل

چون آب نکوخواه ترا حکم روان
چون لوله بداندیش ترا سوخته‌دل

تعداد دفعات مشاهده: 166