متن شعر

ذاتت ز ازل تا به ابد قائم بس

ذاتت ز ازل تا به ابد قائم بس
بیرون زتو جاهلند، تو عالم بس

گر دستِ طلب به حضرتت مینرسد
از حضرتِ تو تعجیم دایم بس

تعداد دفعات مشاهده: 144