متن شعر

به فریب کسی ز راه مرو

به فریب کسی ز راه مرو
یوسف من، اگر برادر توست

تعداد دفعات مشاهده: 197