متن شعر

خدایا مطربان را انگبین ده

خدایا مطربان را انگبین ده
چو دست و پای وقف عشق کردند
چو پر کردند گوش ما ز پیغام
کبوتروار نالانند در عشق
ز مدح و آفرینت هوش​ها را
جگرها را ز نغمه آب دادند
خمش کردم کریما حاجتت نیست
 
برای ضرب دست آهنین ده
تو همشان دست و پای راستین ده
توشان صد چشم بخت شاه بین ده
توشان از لطف خود برج حصین ده
چو خوش کردند همشان آفرین ده
ز کوثرشان تو هم ماء معین ده
که گویندت چنان بخش و چنین ده
تعداد دفعات مشاهده: 115