متن شعر

آن خواجه اگر چه تیزگوش است

آن خواجه اگر چه تیزگوش است
من غره به سست خنده او
هش دار که آب زیر کاه است
هر جا که روی هش است مفتاح
در روی تو بنگرد بخندد
هر دل که به چنگ او درافتاد
با این همه روح​ها چه زنبور
شیری است که غم ز هیبت او
شمس تبریز روز نقد است
 
استیزه کن و گران فروش است
ایمن گشتم که او خموش است
بحری است که زیر که به جوش است
این جا چه کنی که قفل هوش است
مغرور مشو که روی پوش است
چون چنگ همیشه در خروش است
طواف ویند زانک نوش است
در گور مقیم همچو موش است
عالم به چه در حدیث دوش است
تعداد دفعات مشاهده: 123