متن شعر

آن شعله نور می​خرامد

آن شعله نور می​خرامد
شب جامه سپید کرد زیرا
مستان شبانه را بشارت
جان را به مثال عود سوزیم
آن فتنه نگر که بار دیگر
آن دشمن صبرهای عاشق
جانم به فدای آن سلیمان
جز چهره عاشقان مبینید
در قالب خلق شمس تبریز
 
وان فتنه حور می​خرامد
کان ماه ز دور می​خرامد
ساقی به سحور می​خرامد
کان کان بلور می​خرامد
با صد شر و شور می​خرامد
در خون صبور می​خرامد
کو جانب مور می​خرامد
کان شاه غیور می​خرامد
چون نفخه صور می​خرامد
تعداد دفعات مشاهده: 185