متن شعر

هم به بر این بت زیبا خوشکست

هم به بر این بت زیبا خوشکست
مطرب و یار من و شمع و شراب
من و تو هیچ از این جا نرویم
خجل است از رخ یارم گل تر
هر صباحی ز جمالش مستیم
بجهم حلقه زلفش گیرم
شمس تبریز که نور دل​ها است
 
من نشستم که همین جا خوشکست
این چنین عیش مهیا خوشکست
پهلوی شکر و حلوا خوشکست
با چنین چهره و سیما خوشکست
خاصه امروز که با ما خوشکست
که در آن حلقه تماشا خوشکست
دایما با گل رعنا خوشکست
تعداد دفعات مشاهده: 46